Other :

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปี 57

ประกาศโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
————————————————————-
ตามที่โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ดาเนินการจัดการศึกษา
ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตามรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ
1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในรายวิชาต่อไปนี้
2.1 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
2.2 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
3. ไม่จากัดอายุและเป็นโสด
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
5. สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6. มีความตั้งใจเข้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
จานวนนักเรียนที่จะรับ
รับนักเรียน 3 ห้องเรียน จานวน 120 คน
กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง (ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการหรือพิมพ์ออกจาก
เว็บไซต์ของโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน)
2. รับสมัคร วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องเจ้าหลวง อาคารอินทยงยศโชติ (**โดยนักเรียนต้องกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
http://203.172.211.203/freshy57 ให้ถูกต้องก่อนมาทาการสมัครล่วงหน้า 1 วัน)
3. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 ใบสมัครและคารับรองสถานศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
3.2 แบบบันทึกข้อมูลเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พิมพ์ออกจากเว็บไซต์ของโรงเรียน
http://203.172.211.203/freshy57 ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
3.3 รูปถ่ายขนาด 12 1
นิ้ว หรือ 3 x 4 ซม. ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
3.4 หลักฐานผลการเรียนชั้น ป.4 และ ป.5 พร้อมสาเนา (สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน หรือ ปพ.1)
3.5 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชนที่รับรองถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
3.6 ค่าสมัครสอบ 50 บาท
การสอบคัดเลือก
1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบต้องมีรายชื่อปรากฏในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ โดยจะประกาศรายชื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 (ที่บอร์ดข้างห้องวิชาการ) โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน และ www.chakkham.ac.th
2. สอบวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 โดยนักเรียนเข้าแถวบริเวณลานหน้าอาคาร 6 เพื่อรับฟังคาชี้แจงแนวปฏิบัติในการสอบเวลา 08.15 น.
3. ข้อสอบ ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีเนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรเข้าห้องสอบมายันยันในการเข้าสอบ
5. ขอเชิญผู้ปกครองประชุมพร้อมกัน ณ ห้องเจ้าหลวง เวลา 09.00 น. ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อฟัง คาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
การประกาศผลสอบคัดเลือก
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 หน้าอนุสาวรีย์เจ้าจักรคาขจรศักดิ์ โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน และทางเว็บไซต์ www.chakkham.ac.th
การรายงานตัว
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามประกาศ นาบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรเข้าห้องสอบมารายงานตัว ณ อาคารสานักงาน โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน เวลา 09.00 – 11.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยโรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลาดับที่สารองตามลาดับ เข้าแทน
สาหรับผู้ที่สอบได้ลาดับสารอง ให้มารายงานตัววันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ สานักงานวิชาการ โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน โดยโรงเรียนจะดาเนินการรับเท่ากับจานวนจริงที่ตัวจริง สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว
การมอบตัว
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน โทรศัพท์ 0 – 5353 – 2195, 0 – 5351 – 1011 ต่อ 102, 104, 134 หรือ Download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://www.chakkham.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

 
Add a comment

Comments (1)

  1. เฟิร์น Tuesday - 01 / 04 / 2014 Reply
    ใครได้บ้างอะ

Add a comment